Thu Chi Tài Chính

Về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 11 năm 2023, Năm học 2023-2024

Về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 11 năm 2023, Năm học 2023-2024

Administrator
Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tháng 11 năm 2023, Năm học 2023-2024
  • File name: 1-Thongbao298_NH2023-2024_T11-2023.pdf (590.8 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập