Thông báo

Thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

Thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

Administrator
Về việc thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT, THCS qua dịch vụ bưu chính công ích