Đảm bảo CLGD

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2022-2023

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2022-2023

Administrator
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023
  • File name: 1-BIỂU MẪU 12.pdf (49.9 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập