CLGD và CLGD thực tế

Thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022-2023

Thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022-2023

Administrator
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông năm học 2022-2023
  • File name: 1-BIỂU MẪU 10.pdf (64.9 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập