Thông báo

Thông báo về việc cho Học sinh nghĩ học từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 07/11/2020

Thông báo về việc cho Học sinh nghĩ học từ ngày 04/11/2020 đến hết ngày 07/11/2020

Administrator
Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trường THPT Bình Phú sẽ tổ chức dạy học tại khối nhà C trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, số 33 đường Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10 kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2020.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 210/TB-BP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trường THPT Bình Phú sẽ tổ chức dạy học tại khối nhà C trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, số 33 đường Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10 kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2020.

Được sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cũng như chuẩn bị cho việc đi học trở lại tại địa điểm mới, Trường THPT Bình Phú trân trọng thông báo đến Cha mẹ học sinh và các em học sinh một số nội dung như sau:

1. Từ ngày 04 tháng 11 năm 2020 đến ngày 07 tháng 11 năm 2020 (thứ Tư đến thứ Bảy), nhà trường sẽ tổ chức dạy học qua internet cho học sinh của cả 3 khối 10, 11, 12.

Học sinh của cả 3 khối thực hiện các nhiệm vụ học tập, các nội dung hướng dẫn học tập tại nhà theo kế hoạch dạy học và hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Đối với học sinh có khó khăn khi tham gia học tập qua internet sẽ nhận tài liệu hướng dẫn học từ giáo viên bộ môn được gửi qua Group Zalo của mỗi lớp.

2. Bắt đầu từ ngày thứ Hai 09 tháng 11 năm 2020, học sinh các khối sẽ học tập tại khối nhà C trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh theo thời khóa biểu mới (đính kèm).

Các thông tin liên quan đến việc học tập tại địa điểm mới (trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM, số 33 Vĩnh Viễn, phường 2 Quận 10) có trên trang thông tin điện tử của nhà trường: https://thptbinhphuhcm.edu.vn/

Trong quá trình thực hiện các nội dung kể trên, nếu gặp khó khăn, học sinh liên hệ qua Email: … hoặc điện thoại số: (028) 3876 8013 để được hướng dẫn hỗ trợ./.

 

Nơi nhận:      

- Sở GDĐT Thành phố;

- UBND Quận 6;

- CB, GV, NV, PHHS, HS;

- Lưu: VT.                                                                         

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Nghĩa Nhân
Đã ký

 

 

    GV đăng nhập xem TKB

    Tài khoản:
    Mật khẩu:

    Hướng dẫn đăng nhập