Cải Cách Hành Chánh

Thông báo về các khoản thu hộ - chi hộ đầu năm Năm học 2023-2024

Thông báo về các khoản thu hộ - chi hộ đầu năm Năm học 2023-2024

Administrator
Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân TP.HCM về Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.

THÔNG BÁO

Về các khoản thu hộ - chi hộ đầu năm Năm học 2023-2024

       Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân TP.HCM về Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024;

      Căn cứ công văn số 4687/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

      Căn cứ hướng dẫn liên sở số 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của liên tịch Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

1. Trường THPT Bình Phú thông báo các nội dung thu hộ - chi hộ đầu năm Năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

 1. Bảo hiểm y tế học sinh (bắt buộc):

+ Lớp 10, 11

+ Lớp 12

 

680.400 đồng / 12 tháng

510.300 đồng / 9 tháng

2. Bảo hiểm tai nạn: 70.000 đồng / năm học
3. Sổ liên lạc điện tử Vietschool (Lớp 11,12): 130.000 đồng / năm học
4. Học phẩm (Lớp 11,12): 50.000 đồng / năm học
5. Tiền khám sức khỏe học sinh ban đầu 25.000 đồng / năm học

6. Tiền suất ăn bán trú tháng 9/2023

(35.000 đồng/học sinh/ngày x 18 ngày)
630.000 đồng / tháng

*Lưu ý:

-  Đối với trường hợp học sinh đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

-  Khi nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, tỷ lệ đóng BHYT, người tham gia và Ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm.

-  Để việc sử dụng thẻ không bị gián đoạn và mất quyền lợi về tham gia bảo hiểm liên tục 05 năm, đề nghị học sinh tham gia theo đúng thời gian quy định.

-  Đối với HSSV thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT HSSV tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định (thoái trả tiền đã đóng từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng).

-   HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội; Ban cơ yếu; Nghèo; Cận nghèo...) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo tại trường HSSV đang theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Học sinh đã tham gia BHYT (thuộc nhóm đối tượng khác: thân nhân Công an; Quân đội; Ban cơ yếu; Nghèo; Cận nghèo...): photo và nộp thẻ BHYT nộp về phòng y tế của nhà trường.

2. Thời gian triển khai thực hiện và hình thức nộp:

1.     Thời gian thu: Từ ngày 11/09/2023 đến ngày 30/09/2023.

2.     Hình thức nộp:

-      Nộp tiền trực tiếp tại phòng Tài vụ của nhà trường. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 13h30 đến 16h30).

-      Các kênh thu hộ học phí của JETPAY:

+ Ứng dụng SISAP (trường hợp PHHS đã cài đặt ứng dụng) hoặc website sisap.vn/pay

+ Mobile banking của các Ngân hàng

+ Các ứng dụng ví điện tử

+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại các Quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV hoặc các ngân hàng khác.

Phụ huynh học sinh vui lòng truy cập vào website  tại đây để được liên kết đến kênh thu hộ học phí của JETPAY.

Nơi nhận:

 • Ban Giám hiệu;
 • Phụ huynh học sinh;
 • Giáo viên chủ nhiệm;
 • Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Trần Nghĩa Nhân

 

 • File name: 1-TBThu_NH2023-2024_HKI.pdf (600.4 Kb)
  Download
 • File name: 2-Danhsach_Mahocsinh_dung_dongphi_JETPAY_Khoi10.pdf (641.4 Kb)
  Download
 • File name: 3-Danhsach_Mahocsinh_dung_dongphi_JETPAY_Khoi11.pdf (654 Kb)
  Download
 • File name: 4-Danhsach_Mahocsinh_dung_dongphi_JETPAY_Khoi12.pdf (631.9 Kb)
  Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập