Cải Cách Hành Chánh

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện CCHC năm 2023

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện CCHC năm 2023

Administrator
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện CCHC năm 2023
  • File name: 1-QĐ_KienToanBanChiDaoCCHC_2023.pdf (1.94 Mb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập