Thu Chi Tài Chính

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023

Administrator
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023
 • File name: 1-QD72-1_10042023_Congkhai_Dutoan_thu-chi_NSNN_2023.pdf (2.85 Mb)
  Download
 • File name: 2-QD261_11102023_Congkhai_thuhien_Dutoan_thu-chi_NSNN_Quy2-2023.pdf (2.9 Mb)
  Download
 • File name: 3-QD148_17062023_Congkhai_Dutoan_thu-chi_NSNN_2023_dieuchinhlan1.pdf (2.89 Mb)
  Download
 • File name: 4-QD72_10042023_Congkhai_thuhien_Dutoan_thu-chi_NSNN_Quy1-2023.pdf (2.82 Mb)
  Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập