Thu Chi Tài Chính

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý 1 năm 2023

Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý 1 năm 2023

Administrator
Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý 1 năm 2023
  • File name: 1-QD72_10042023_Congkhai_thuhien_Dutoan_thu-chi_NSNN_Quy1-2023.pdf (2.82 Mb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập