Thu Chi Tài Chính

Công bố công khai số liệu thu, chi NSNN năm 2022

Công bố công khai số liệu thu, chi NSNN năm 2022

Administrator
Công bố công khai số liệu thu, chi NSNN năm 2022
 • File name: 1-QD135_12072022_dutoanNSNN_2022_dieuchinhlan1.pdf (1.95 Mb)
  Download
 • File name: 2-QD56-1_07042022_thuchien_dutoanNSNN_Quy1-2022.pdf (2.55 Mb)
  Download
 • File name: 3-QD204_12072022_dutoanNSNN_2022_dieuchinhlan7.pdf (1.82 Mb)
  Download
 • File name: 4-QD134_12072022_thuchien_dutoanNSNN_Quy2-2022.pdf (4.19 Mb)
  Download
 • File name: 5-QD191-1_125102022_thuchien_dutoanNSNN_Quy3-2022.pdf (4.85 Mb)
  Download
 • File name: 6-QD236_30122022_thuchien_dutoanNSNN_12th-2022.pdf (2.8 Mb)
  Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập